ԱՃԵՄՅԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Աստվածաբանության ֆակուլտետում գործում է «Աճեմյան գրադարանը»

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐ

Հիմնադրամի հովանավորությամբ հրատարակվել են եկեղեցագիտական, աստվածաբանական, կրոնագիտական բազմաթիվ մենագրություններ, հետազոտություններ և ուսումնասիրություններ: